تخفیف 19% برای خرید بیش از 3 محصولاطلاعات بیشتر
×
محصولات کاناز
صفر تا صد همه اظهارنامه مالیاتی مدرس: سید مصطفی هاشمی (مدیر مالی، کارشناس ارشد ...
سلام به همه دوستان یکی از مباحث مهم در رشته حسابداری و حتی واحد مهم در دانشگاه ...
کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته این کتاب چکیده و خلاصه نکات بسیاری ...
مدرس: سید مصطفی هاشمی (مدیر مالی، کارشناس ارشد عضو بین المللی XBRL) به زبان ...
نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن حسابداران خبره ایران -مدیر مالی و عضو XBRL) ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه 12.9 (نسخه آنتوریوم) به روزرسانی در تاریخ ...
مدرس: سید مصطفی هاشمی (مدیر مالی، کارشناس ارشد حسابداری و عضو انجمن حسابداران ...
حسابرسی پیشرفته: اصول حسابسازی در ایران و فنون رایانه ای کشف تقلب برای حسابرسان ...
مدرس: سید مصطفی هاشمی (مدیر مالی، کارشناس ارشد حسابداری و عضو انجمن حسابداران ...
این کتاب توانست ظرف 4 ماه به چاپ پنجم برسد و این یعنی نشان دهنده کاربردی و به ...
مدرس: سید مصطفی هاشمی (مدیر مالی، کارشناس ارشد عضو بین المللی XBRL) به زبان ...
افزونه(Add-In) قدرتمند تبدیل‌تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای ...
این بار با یک محصول جدید و کاملا متفاوت در خدمت شما هستم. آموزش حسابداری ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
بدون شک نرم افزار نوسا یکی از قویترین و راحت ترین (user friendly) نرم افزارهای ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
نویسنده: ایمان ثابتی بیلندی اندازه کتاب: وزیری نوع چاپ: سیاه و سفید تعداد ...
مدرس: سید مصطفی هاشمی (مدیر مالی، کارشناس ارشد حسابداری و عضو انجمن حسابداران ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو XBRL) اندازه ...
صفر تا صد حسابداری صادرات و رفع تعهد ارزی به زبان ساده و روان و کاملا کاربردی ...
نویسنده: ایمان ثابتی بیلندی اندازه کتاب: وزیری نوع چاپ: سیاه و سفید نوبت چاپ: ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سلام. من سید مصطفی هاشمی برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با ...

کتاب مالیات برارزش افزوده در 186 نکته

کتاب مالیات بر ارزش افزوده در 186 نکته

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

کاناز اسپید » آموزش حسابداری مالیاتی » شرایط ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

شرایط ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

در این مطلب از سایت کاناز اسپید به چگونگی درخواست ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی از جمله برگ تشخیص اشاره می کنم.


ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻛﺸﻮر، ﻃﺮح اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻃﺮح

در اﻣـﻮر

ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣـﺆدى ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻳﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ، از

ﺧـﺪﻣـﺎت

اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ.

 شرایط ابلاغ الکترونیکی

چگونه درخواست ابلاغ الکترونیکی بدهیم؟

اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از ﺳﻮى ﻣﺆدﻳﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ (ﺑﻪ آدرس (register.tax.gov.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر، دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪور ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﭘﺲ از ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روى ﻟﻴﻨﻚ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﺮم، ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

شرایط ابلاغ الکترونیکی

ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺻﺮﻓﺎً: ﻣﺆدﻳﺎن داراى ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮد (اﻋﻢ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ) ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ (٤٤) ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻣﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﺎ ﻛﺪﻣﻠﻰ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 

در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ، ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺧﻮد را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻨﻤﻮده اﻳﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﻛـﻨـﻴـﺪ. ﺳﭙﺲ، ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﺔ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ، ﻟﻴﻨﻚ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزى از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ارﺳﺎل ﻣﻰ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺒـﻜـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روى اﻳﻦ ﻟﻴﻨﻚ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎى درﺧﻮاﺳﺘﻰ، ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺧﻮد را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد؟ 

ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺖ اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺗﻤﺎﻣﻰ اوراق ﻗﻄﻌﻰ و ﺗﺸﺨﻴﺺ (در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ، ﺗﻤﺎﻣﻰ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ) ﻛﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاى ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـﺎى ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺷـﻤﺎ ﺻﺎدر ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺮ روى ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮى ﺷﻤﺎ ﺑﺎرﮔﺬارى ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮى در آدرس register.tax.gov.ir ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮى و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪه و اوراق اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. 

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬارى اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ در ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮى، ﭘﻴﺎﻣﻚ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ اوراق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮى ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روى دﻛﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﻳﻚ از اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ آن ﺑﺮﮔـﻪ را ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﭘـﺲ از ﻣـﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺑﺮﮔﻪ، وﺿﻌﻴﺖ آن از اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. 

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮف دو ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎرﮔﺬارى اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺑﻼغ، اوراق ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺎﻫﺪه اوراق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ واﻗﻌﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒـﺖ و اﻳـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺑﻼغ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى اﺑﻼغ واﻗﻌﻰ را در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 

ﻧﻜﺘﻪﺻﺮﻓﺎً: در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاى آزﻣﺎﻳﺸﻰ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎرﮔﺬارى ﺷﺪه در ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮى، اﻳﻦ اوراق از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

شرایط ابلاغ الکترونیکی

ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎى زﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ: 

١- ﺑﻪ وﺑﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ www.intamedia.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در ﺻﻔﺤﻪ اول آن وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وارد ﺷﻮﻳﺪ. 

٢- ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺎﻧﻰ register.tax.gov.ir ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وارد ﺷﻮﻳﺪ.

٣- ﺑﻪ زودى اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻦ ﺑﺮ روى ﮔﻮﺷﻰ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در این مطلب از سایت کاناز اسپید به چگونگی درخواست ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی از جمله برگ تشخیص اشاره می کنم. ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻛﺸﻮر، ﻃﺮح اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻃﺮح در اﻣـﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ...
نظرات
ارسال نظر
تعداد بازدید: 1365 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0

مجوزهای سایت از وزارتخانه

مجوز سایت از وزارت ارشاد

فروشگاه آنلاین

فروشگاه محصولات آموزش حسابداری

نکات صوتی مالی و مالیاتی

پادکست 72- مشوق تبصره 2 ماده 38 ق.م.ا.ا
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 073
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 074
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی
تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

کاناز اسپید

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید