محصولات کاناز
این کتاب توانست ظرف 40 روز به چاپ سوم برسد و این یعنی نشان دهنده کاربردی و به ...
نسخه جدید 1399 صفر تا صد مالیات بر حقوق همانطور که می دانید سازمان امور مالیاتی ...
این بار با یک محصول جدید و کاملا متفاوت در خدمت شما هستم. آموزش حسابداری ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
بدون شک نرم افزار نوسا یکی از قویترین و راحت ترین (user friendly) نرم افزارهای ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سلام. من سید مصطفی هاشمی برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با ...
کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته این کتاب چکیده و خلاصه نکات بسیاری ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...

کتاب آموزش دادرسی مالیاتی باآموزش لایحه نویسی

پیج اینستاگرام کاناز اسپید

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

فیلم‌های ناب مالی، مالیاتی و حسابداری در اینستاگرام ما

صفحه آموزش حسابداری در اینستاگرام

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات
کاناز اسپید » آموزش حسابداری مالیاتی » شرایط ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

شرایط ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

در این مطلب از سایت کاناز اسپید به چگونگی درخواست ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی از جمله برگ تشخیص اشاره می کنم.


ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻛﺸﻮر، ﻃﺮح اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻃﺮح

در اﻣـﻮر

ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣـﺆدى ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻳﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ، از

ﺧـﺪﻣـﺎت

اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ.

 شرایط ابلاغ الکترونیکی

چگونه درخواست ابلاغ الکترونیکی بدهیم؟

اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از ﺳﻮى ﻣﺆدﻳﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ (ﺑﻪ آدرس (register.tax.gov.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر، دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪور ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﭘﺲ از ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روى ﻟﻴﻨﻚ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﺮم، ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

شرایط ابلاغ الکترونیکی

ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺻﺮﻓﺎً: ﻣﺆدﻳﺎن داراى ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮد (اﻋﻢ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ) ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ (٤٤) ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻣﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﺎ ﻛﺪﻣﻠﻰ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 

در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ، ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺧﻮد را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻨﻤﻮده اﻳﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﻛـﻨـﻴـﺪ. ﺳﭙﺲ، ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﺔ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ، ﻟﻴﻨﻚ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزى از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ارﺳﺎل ﻣﻰ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺒـﻜـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روى اﻳﻦ ﻟﻴﻨﻚ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎى درﺧﻮاﺳﺘﻰ، ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺧﻮد را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد؟ 

ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺖ اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺗﻤﺎﻣﻰ اوراق ﻗﻄﻌﻰ و ﺗﺸﺨﻴﺺ (در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ، ﺗﻤﺎﻣﻰ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ) ﻛﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاى ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـﺎى ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺷـﻤﺎ ﺻﺎدر ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺮ روى ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮى ﺷﻤﺎ ﺑﺎرﮔﺬارى ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮى در آدرس register.tax.gov.ir ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮى و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪه و اوراق اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. 

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬارى اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ در ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮى، ﭘﻴﺎﻣﻚ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ اوراق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮى ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روى دﻛﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﻳﻚ از اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ آن ﺑﺮﮔـﻪ را ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﭘـﺲ از ﻣـﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺑﺮﮔﻪ، وﺿﻌﻴﺖ آن از اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. 

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮف دو ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎرﮔﺬارى اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺑﻼغ، اوراق ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺎﻫﺪه اوراق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ واﻗﻌﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒـﺖ و اﻳـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺑﻼغ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى اﺑﻼغ واﻗﻌﻰ را در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 

ﻧﻜﺘﻪﺻﺮﻓﺎً: در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاى آزﻣﺎﻳﺸﻰ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎرﮔﺬارى ﺷﺪه در ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮى، اﻳﻦ اوراق از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

شرایط ابلاغ الکترونیکی

ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎى زﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ: 

١- ﺑﻪ وﺑﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ www.intamedia.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در ﺻﻔﺤﻪ اول آن وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وارد ﺷﻮﻳﺪ. 

٢- ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺎﻧﻰ register.tax.gov.ir ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وارد ﺷﻮﻳﺪ.

٣- ﺑﻪ زودى اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻦ ﺑﺮ روى ﮔﻮﺷﻰ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در این مطلب از سایت کاناز اسپید به چگونگی درخواست ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی از جمله برگ تشخیص اشاره می کنم. ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻛﺸﻮر، ﻃﺮح اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻃﺮح در اﻣـﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ...
نظرات
ارسال نظر
تعداد بازدید: 228 زمان‌ارسال: 27 خرداد 1399 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0

مجوزهای سایت از وزارتخانه

مجوز سایت از وزارت ارشاد

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 69
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 070
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 71
پادکست 72- مشوق تبصره 2 ماده 38 ق.م.ا.ا
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 073
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 074
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 075
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 076
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 077
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی
تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

کاناز اسپید

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید