کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
سمینار آموزشی حسابداری واردات و نکات مالیاتی آن 90،000 تومان مخاطبان : مدیران ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکته صوتی مالیاتی 49
نکته صوتی مالیاتی 50
نکته صوتی مالیاتی 51
نکته صوتی مالیاتی 52
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

بخشنامه بررسی تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه اطلاعات مالیاتی

بخشنامه بررسی تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه اطلاعات مالیاتی

این بخشنامه در تاریخ 1396/07/22 از طرف رییس سازمان امور مالیاتی صادر شده و حسابداران و مدیران مالی حتما مطالعه کنند.

 

پیرو دستورالعمل شماره 537/93/200 مورخ 1393/03/28 موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علی رغم تأکیدهای مکرر بر اجرای مفاد دستورالعمل صدرالذکر طی بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد از جمله بخشنامه شماره 26699/230/د مورخ 1395/07/07، شماره 26648/230/د مورخ 1395/07/06، شماره 521/95/230 مورخ 1395/11/24 و شماره 12520/230/د مورخ 1394/04/14، بعضاً مشاهده می شود ترتیبات مقرر از سوی ادارات کل امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نادیده گرفته می شود، لذا مجدداً تأکید می شود که اطلاعیه های استخراج شده از سامانه صدرالذکر بیانگر همه واقعیت های مرتبط با پرونده مالیاتی مؤدیان نبوده و صرفاً قرینه ای برای رسیدگی مالیاتی و تشخیص نزدیک به واقعیت درآمدهای مکتسبه مؤدی می باشد. بنابراین مقرر می دارد ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی مؤدیان و همچنین مراجع حل اختلاف مالیاتی به منظور احتراز از شمولیت در مفاد بند (1) ماده (270) قانون مالیات های مستقیم، مراتب ذیل را در تعامل با اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه ذیربط مدنظر قرار داده و رعایت نمایند:

1- ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مکلفند در زمان ابلاغ دعوت نامه موضوع ماده (229) قانون مالیات های مستقیم به مؤدیان ذیربط، نسبت به ارائه اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه های مالیاتی از جمله فهرست اطلاعیه های خرید، فروش، واردات، صادرات و قرارداد حسب مورد مؤدیان مالیاتی اقدام نمایند.

2- در هر مرحله از رسیدگی های مالیاتی که مؤدیان محترم به اطلاعات استخراج شده از سامانه های اطلاعات مالیاتی اعتراض داشته باشند، مسئول مربوط در همان مرحله مکلف به راهنمایی دقیق مؤدی بوده و می بایست حداکثر همکاری لازم را برای رفع مغایرت با افراد ذینفع به عمل آورد و در صورت لزوم کسب اطلاعات تکمیلی و اخذ مدارک و مستندات لازم از اشخاص ثالث، نسبت به انجام مکاتبات با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و از احاله کردن موضوع رفع مغایرت به مؤدیان مالیاتی اجتناب نماید.

3- کلیه مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور می بایست بر اساس ادله، مستندات و مدارک مثبته ارائه شده و یا به دست آمده با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام مقتضی به منظور احراز درآمد واقعی مؤدیان را به عمل آورند و نسبت به اعتراض ایشان در خصوص اطلاعات بهره برداری شده پیگیر و پاسخگو باشند.

4- در موارد ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت موضوع بند 3 ماده (97) قانون مالیات های مستقیم به دلیل عدم ثبت اطلاعیه های واصله، در اجرای ماده (17) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، هیأت مذکور با توجه به دفاعیات و دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و نظر به درجه اهمیت ایرادات وارده توسط اداره امور مالیاتی، چنانچه ایرادات مطروحه به طور کلی خللی به دفاتر وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نماید. بنابراین اعضای هیأت مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می باشد رأی مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنابر اختیار این ماده صادر نمایند.

بدیهی است در این صورت منوط نمودن موضوع به اصلاح اطلاعات در سامانه جایز نمی باشد.

5- صرف عدم اصلاح سیستمی اطلاعیه ها و یا عدم هم خوانی تاریخی اطلاعیه های واصله با مدارک ارائه شده از طرف مؤدیان مالیاتی، دلیل عدم ثبت نمی باشد. بنابراین ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که در این گونه موارد ضمن بررسی موضوع در صورت احراز عدم ثبت اطلاعیه ها برابر مقررات اقدام شود.

6- رؤسای امور مالیاتی در اجرای ماده (238) ق.م.م موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مؤدی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز صحت ادعای مؤدی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و همچنین موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (157) ق.م.م، به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) ارسال نمایند.

بدیهی است در صورتی که با تعدیل یا رفع تعرض از مؤدی امکان مطالبه مالیات از مؤدی اصلی به علت مرور زمان مالیاتی فراهم نباشد، رؤسای امور مالیاتی می بایست بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا با رعایت تبصره ماده 157 قانون رأی مقتضی صادر گردد.

7- پس از اعتراض مؤدی با ادعای عدم تعلق اطلاعیه به وی، در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأت مزبور در صورت احراز صحت اعتراض مؤدی بر اساس واقعیت امر و فارغ از اطلاعات مندرج در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی با استناد به تبصره ماده (157) قانون مالیات های مستقیم، اقدام مقتضی را معمول نماید.

بدیهی است حذف یا ویرایش رکوردهای اطلاعاتی موجود در سامانه فهرست معاملات در خصوص مواردی که مشمول اجرای تبصره ماده (157) قانون مالیات های مستقیم می باشند صرفاً بر اساس آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی امکان پذیر خواهد بود و صدور آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی نباید منوط به تغییر اطلاعات در سامانه باشد.

همچنین وفق تبصره ماده 157 قانون در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

8- در مواردی که مراجع رسیدگی کننده به پرونده مؤدیان معترض، به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) استعلام به عمل می آورند، ادارات کل مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نموده و از ارائه پاسخ های مبهم و بدون اظهارنظر صریح خودداری نمایند.

9- چنانچه بر اساس نتایج حاصل از فرایند دادرسی مالیاتی (موضوع مواد 238، 244، 247، 257 و 216 قانون مالیات های مستقیم) لزوم اعمال ویرایش و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه احراز شود، اداره امور مالیاتی ذیربط موظف است نسخه ای از مستندات صادره از طرف مراجع مذکور را به صورت مکتوب از طریق اداره کل امور مالیاتی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط در اداره کل مؤدی طرف اول به منظور ویرایش اطلاعات و بایگانی در سوابق ارسال نماید. / 35-14-1/169

سید کامل تقوی نژاد

رضا عزیزمحمدی

رئیس گروه دفتر اطلاعات مالیاتی

امیر حجتی پور

معاون دفتر اطلاعات مالیاتی

علی رستم پور

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی

محمد برزگری

مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

امضاء:

تاریخ:

 

 

امضاء:

تاریخ:

امضاء:

تاریخ:

امضاء:

تاریخ:

امضاء:

تاریخ:

تاریخ اجرا: از زمان ابلاغ

مدت اجرا: نامحدود

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی / سیستمی

گیرندگان رونوشت:

  • امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اطلاع.
  • قائم مقام محترم رئیس کل برای اطلاع.
  • معاونین محترم سازمان برای اطلاع.
  • شورای عالی مالیاتی برای اطلاع.
  • دفاتر ستادی برای اطلاع.
  • مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اطلاع و اقدام لازم.
  • دفتر حقوقی برای اطلاع و درج در بانک اطلاعات بخشنامه ها.
  • مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای برای اطلاع.
  • جامعه مشاوران رسمی مالیاتی برای اطلاع.
  • دفتر اطلاعات مالیاتی به همراه سوابق برای اطلاع و پیگیری.

دانلود بخشنامه اصلی

زمان‌ارسال: 13 آبان 1396 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0
ارسال نظر

مجوز سایت از وزارت ارشاد

مجوز سایت از وزارت ارشاد

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

فیلم‌های آموزشی متنوع در ایستاگرام ما

صفحه آموزش حسابداری در اینستاگرام

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت