کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن حسابداران خبره ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون مالیات بر ارزش ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در رشته حسابداری ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار( با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به آموزش حسابداری ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کرده است. ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره شماره های ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده 169 قانون مالیات ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی سایت کاناز ...
نرم افزار متااستاک جهت انجام تحلیل تکنیکال بورس و همچنین سهام استفاده می شود. می توان گفت نرم ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، کارایی آن بالاست ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را تهیه و آماده ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز) نسخه ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ها و شماره ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

آشنایی با شبکه کدال بورس

آشنایی با شبکه کدال بورس

تاریخچه 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوبآذرماه 1384)، "سازمان بورس و اوراق بهادار" در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعهی بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و بهمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون، تشکیل گردیده؛ و بر اساس ماده 7 همان قانون، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد "سازمان" برعهده هیات مدیره این سازمان میباشد.
در همین راستا و به منظور افزایش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و کاهش فاصلۀ زمانی بین تهیۀ اطلاعات تا انعکاس آن به عموم، ایجاد سامانۀ یکپارچۀ گردآوری و انتشار الکترونیکی اطلاعات از آبانماه 1385 در دستور کار سازمان قرار گرفت. از جمله اقداماتی که در گذشته در جهت مکانیزه نمودن ارسال اطلاعات صورت گرفته بود، شامل بخشنامۀ شمارۀ 26832/170 مورخ 28/11/81 است که طی آن فرمهای اطلاعرسانی (در قالب اکسل) به تفکیک صنعت، برای کلیۀ شرکتها ارسال شده و از آن پس دریافت فایل اکسل اطلاعات بههمراه نسخۀ کاغذی آن پیگیری گردید. متعاقباً بر اساس بخشنامۀ شمارۀ 25322/170 مورخ05/05/83 ، مقرر شد اطلاعیههای مربوط به صورتهای مالی میاندورهای و پرتفوی 20 شرکت برتر از نظر وضعیت اطلاعرسانی، توسط شرکتهای مزبور تهیه و از طریق پست الکترونیک به سازمان ارسال شده و این اطلاعات بطور مستقیم و با سربرگ شرکت به بازار منعکس گردد. 
در حال حاضر با توجه به افزایش حجم اطلاعیههای ناشران اوراق بهادار و لزوم افزایش سرعت و دقت در انعکاس اطلاعات، بازنگری در شیوۀ دریافت، افشا و نظارت بر اطلاعات ضروری است. به اين منظور سامانۀ یکپارچۀ گردآوری و انتشار الکترونیکی اطلاعات به آدرس اینترنتی  WWW.CODAL.IR  برای مكانيزهكردن جمعآوری، بررسی و انتشار اطلاعات تمامی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطلاعات خود هستند، بهوجود آمده است. 
سامانۀ یکپارچۀ گردآوری و انتشار الکترونیکی اطلاعات سامانهاي مستقل داراي برنامهها و سختافزارهای خاص خود ميباشد. 

فرآيندهاي اصلي سامانه عبارتند از: 
آماده سازي و ثبت گزارشها به وسيله ناشران
دريافت و پذيرش گزارشها توسط سامانه
ذخيره و بازيابي گزارشهای دريافتي
تحليل و نظارت بر گزارشها توسط كارشناسان سازمان
استخراج گزارشهای متنوع از اطلاعات ارسالي توسط ناشران
انتشار اطلاعات به عموم
اهداف سامانه
سامانۀ یکپارچۀ گردآوری و انتشار الکترونیکی اطلاعات جهت بهبود فرایند گردآوري، بررسی و افشاي اطلاعات طراحی شده است. اهداف اصلي كه از راهاندازی و بهکارگیری این سامانه برآورده خواهند شد، عبارتند از:
تسريع در ارايه اطلاعات ناشران اوراق بهادار و افشاي عمومی آن
ايجاد ساز و کاري جهت تسهیل فرایند تهیه و افشاي اطلاعات
ايجاد ساز و کارهاي بهينه و مناسب گزارشگيري و گزارشگری مبتني بر اصول جهاني جهت فعالان بازارسرمايه
فراهم آوردن امكان دسترسی آسان استفادهکنندگان به اطلاعيهها
فراهم آوردن امكان نظارت مؤثرتر بر نحوه ارايه و افشاي اطلاعات
افزایش شفافیت اطلاعاتی از طریق کاهش دورۀ زمانی تهیه تا انتشار اطلاعات و افزایش دقت در محاسبات و کنترلها
افزایش هماهنگي واحدهای درونسازماني و برونسازماني و ارتقاي سطح اطلاعرساني
 
سرويسهاي سامانه
فاز اول سامانۀ یکپارچۀ گردآوری و انتشار الکترونیکی اطلاعات از قسمتهاي زير تشكيل ميشود:
1. سرويسهاي مربوط به ناشر و گردآوري اطلاعات (فرمهاي اصلي و پيوست آنها، نحوه گزارشگيري)
2. سرويسهاي نظارتي
3. سرويسهاي انتشار 
4. مديريت پشتيباني اطلاعات Backup & Restore Management))

1. سرويسهاي ناشر
2. سرويسهاي نظارتي
•  زير سيستم گردش گزارشهای ناشران
•  زير سيستم گردش گزارشهای نظارتي كارشناسان
•  زير سيستم تهيه توليد فرمت انتشار گزارشها 
•  زير سيستم هشدارهاي نظارتی 
•  زير سيستم آرشيو الكترونيكي
3. سرويسهاي انتشار
اين سرويس از زير سيستمهاي زير تشكيل ميشود: 
•  زير سيستم انتشار عمومي
•  جستوجوهاي گزارشهای ناشران
•  زيرسيستم توليد خروجيهاي طبقهبندي شده
•  زير سيستم توليد خروجيهاي گزارشها (html، Word، Excel، PDF)
4.  مديريت پيشتيباني اطلاعات  (Backup & Restore Management)
اين بخش امكان پشتيبانگيري از اطلاعات پايگاه داده به صورت متناوب و يا در زمانهاي مشخص را فراهم مينمايد. كليه اطلاعات پشتيبانگيري شده جهت افزايش امنيت و صحت بازيابي كدگذاری خواهند شد.
اقدامات آتی
1- ایجاد امکان جستجوی پیشرفته در متن اطلاعیهها و اطلاعات ارسالی شرکتها: تاکنون، با توجه به اینکه اطلاعات بصورت PDF در سایت منعکس میگردید، امکان جستجو در متن اطلاعیهها و جزئیات آن فراهم نبوده است. در طراحی سامانۀ جدید، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوان در متن اطلاعیهها و اطلاعات ارسالی شرکتها نیز جستجو نمود؛ که بهزودی در سامانه پیادهسازی خواهد شد.
2- پیادهسازی سایر فرمهای اطلاعاتی شامل:
- فرم اطلاعات دارندگان اطلاعات نهانی 
- فرم بیانیه ثبت شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس
- فرم بیانیه ثبت افزایش سرمایۀ شرکتهای سهامی عام 
- فرم بیانیه ثبت اوراق مشارکت
- فرم اطلاعیۀ دعوت به مجامع عمومی و برگزاری مجامع
3- ایجاد سرویس گزارش ساز پويا (Report Generator) جهت تجزيه و تركيب اطلاعات و تهیۀ گزارشهای مورد نیاز به درخواست کاربران: اين بخش امکان طراحي و توليد گزارشهای متنوع توسط كاربران از گزارشها و جداول موجود در پايگاه داده را با در نظر گرفتن سطوح دسترسي فراهم مينمايد.
4- فراهم نمودن امکان تهیۀ گزارشات به زبان انگلیسی
5- اعطای امضاي ديجيتال: توسط اين سرويس به كليه ناشران امضاي  ديجيتالي اعطا خواهد شد كه اين امضا عمليات رمزنگاري دو طرفه اطلاعات را انجام داده و از بهسرقت رفتن اطلاعات جلوگيري بهعمل خواهد آورد. پس از فراهم نمودن مقدمات لازم جهت اعطای امضای دیجیتال و اجرای آن، اطلاعات ارسالی از طریق سامانه بهتنهایی (بدون نیاز به مطابقت با نسخۀ کاغذی آن) قابلیت استناد خواهد داشت و موجب تسریع در فرایند انعکاس اطلاعات خواهد شد.
باتوجه به ویژگیها و مزایای استفاده از زبان XBRL جهت گزارشگری شرکتها شامل افزایش شفافیت و دقت داده هایمالی ، آسانتر نمودن تحلیل صورتهای مالی و افزایش سرعت در اطلاع رسانی و بهنگام بودن اطلاعات؛ سازمان در نظر دارد تا پس از فراهم نمودن مقدمات لازم، امکان گزارشگری به زبان XBRL را در این سامانه فراهم نماید.
زمان‌ارسال: 5 بهمن 1394 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0

مجوز سایت از وزارت ارشاد

logo-samandehi

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت