کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: REM


نتایـــج جستجــــو:

accounting measurements, accounting standards : معیارهای حسابداری،اندازه گیری حسابداری
bonds payable premium : صرف اوراق قرضه پرداختنی
bonds premium : صرف (مازاد) اوراق قرضه
bonds premium amortization, premium amortization on bonds : استهلاک صرف اوراق قرضه
bonus premium : پاداش
acquisition and retirements : تحصیل و کنارگذاری
actual retirement of bonds : بازخرید واقعی اوراق قرضه
ad valorem (accordint to value) : از روی قیمت، ارزشی (برحسب ارزش)
ad valorem (ad-vat) motivate : برانگیختن، ترغیب کردن
ad valorem duties and taxes : حقوق و عوارض ورودی بر حسب ارزش
ad valorem duty : عوارض تمبر، حقوق گمرکی بر مبنای ارزش (کالا)
ad valorem tariff : تعرفه بر مبنای ارزش
additional paid in capital, paid-in (surplus-capitat) surplus, equity premium, share premium : صرف سهام، سرمایه پرداخت شده اضافی (مازاد بر ارزش اسمی)
additional premium : حق بیمه اضافی
advalorem : براساس ارزش، به نسبت قیمت
advalorem tax : مالیات بر مبنای ارزش اسمی (اموال،دارایی)
amortization of bond discount and premium : تخصیص (استهلاک) صرف و کسر اوراق قرضه
annual premium : حق بیمه سالانه، پاداش سالانه
appraise, measurement : ارزیابی، سنجش، تقویم کردن
approval of the directors′ remuneration : تصویب حق الزحمه مدیران
audit fee (auditors′ remuneration) : حق الزحمه حسابرسی
bank post remittance : پرداخت پستی بانکی
benefit accumulated postretirement obligation : بدهی مزایای انباشته بعد از بازنشستگی
bond discount and premium : کسر و صرف اوراق قرضه
bond premium, premium on bonds : صرف سهام قرضه (اوراق قرضه)
call premium, securities redeemable,redemption premium : صرف بازخرید، اوراق بهادار قابل بازخرید (عندالمطالبه)، اوراق بهاداری که از انتشار دهنده می تواند پیش از سررسید، وقیمتی مشخص، بازخرید کند
cancellation, retirement : ابطال (بازخرید سهام)، لغو، فسخ
capital-stock premium : صرف سهام
cash needs, cash requirements : احتیاجات نقدی ، نیازهای نقدی
cash requirements : جدولی که نشان دهنده وجوه نقد مورد نیاز برای عملیات جاری یا سرمایه گذاری است
scash requirements provision : پیش بینی احتیاجات نقدی
certificate of measurement : گواهی مقدار
change in current requirements : تغییر در نیازهای جاری
collection of premium : وصول اضافه ارزش سهام
constructive retirement of bonds : بازخرید / ابطال تصنعی اوراق قرضه
constructive retirement of preferred stock : بازخرید / ابطال تصنعی سهام ممتاز
cost measurement : اندازه گیری هزینه (بهای تمام شده)
cost of removal : هزینه جابجایی
credit insurance premium : حق بیمه اعتبار
customs removal permit : سند ترخیص، پروانه گمرکی، جواز گمرکی
debentures issued at a premium : اوراق قرضه صادر شده به صرف
decrement : کاهش نسبت به مبنا
decremental cost : بهای تمام شده تفاضلی
default premium : صرف عدم پرداخت بدهی، صرف نکول (ناتوانی در پرداخت)
deferred contract premium : صرف پیمان انتقالی به دوره آتی
demand, requirement : تقاضا، تقاضای شخص برای کالا یا خدمت
director′s remuneration (director′s emoluments) : کل دریافتی مدیران ارشد یک شرکت طی سال
disclosure requirements : ضرورت های افشا
discount and premium amortization of bonds : استهلاک کسر و صرف اوراق قرضه
dismantling and removing the asset : مخارج پیاده سازی و برچیدن دارایی
early retirement of bonds : بازخرید اوراق قرضه قبل از سررسید
early retirement of debt (bonds) : بازخرید/ ابطال زودتر از موعد بدهی
external requirements : ضرورت های برون سازمانی، الزامات برون سازمانی
extra premium : پاداش اضافی
election or remowl of legal inspectors : انتخاب یا عزل بازرسان
employee retirement income : مستمری کارکنان پس از بازنشستگی
employee′s remuneration : پاداش کارمند
engement, warranty, requirement : التزام
establishment of premium rates : برقراری نرخ های حق بیمه
estimate of cash requirements : برآورد وجوه نقد مورد نیاز
exchange at a premium : ارز به صرف
factor risk premium : صرف ریسک عامل
factory foreman : مباشر کارخانه
foreman, supervisor, steward : مباشر
funds remitted : وجوه ارسالی
high premium convertible debenture : اوراق قرضه قابل تبدیل مرغوب
initial margin requirement : اعتبار اولیه مورد نیاز
level premium : حق بیمه ثابت
in rem : مالیات مربوط به «آحاد فیزیکی کالا»
incentive fee. bonus, compensation,reward, remuneration. fee, premium,incentive, carriage outwards gratuity. : پاداش، پرداخت بر مزد از بابت خدماتی که انجام داده، جایزه
income measurement : اندازه گیری سود، تعیین سود
increase of premium : افزایش حق بیمه
increment of income : نمو درآمد ، رشد درآمد
increment(al) cost. final cost, marginal cost, manufacturing cost : هزینه نهایی
incremental : تفاضلی، نهایی، افزایشی
incremental (revenue-income) : درآمد افزایشی
incremental allawance : اضافه حدود مجاز
incremental analysis (marginal analysis) : تجزیه تحلیل هزینه نهایی، جزیه و حلیل تفاضلی
incremental approach : روش اضافی، روش مبتنی بر اقلام نهایی
incremental benefit : تغییر در سود
incremental budget : بودجه تفاضلی، بودجه نهایی
incremental budgeting : بودجه بندی بر مبنای سال قبل
incremental cash flow : جریان نقد اضافی
incremental common cost allocation method : روش تفاضلی تخصیص هزینه های مشترک
incremental cost, marginal cost : هزینه نهایی، هزینه (بهای تمام شده) افزایشی
incremental method : روش تفاضلی
incremental net benefit : تغییر در خالص منافع
incremental revenue : درآمد تفاضلی
incremental sample size : اندازه نمونه اضافی
individual retirement account (IRA) : طرح بازنشستگی برای کسانی که هیچ نوع بیمه ای ندارند.
insurance premium, premium fee schedule, contribution, net premium : حق بیمه، قسط بیمه
interim reporting requirements : الزامات گزارشگری میان دره ای
involuntary retirement : بازنشستگی اجباری
legal requirements : الزامات قانونی
lending at a premium : کارمزد مربوط به قرض دادن سهام
lesee′s incremental borrowing rate : نرخ فرضی استقراض برای اجاره کننده
liquidity premium : صرف نقدینگی
listing requirements : شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار
maintenance requirement : حداقل ودیعه
management remuneration : حق الزحمه مدیریت
marginal income, incremental revenue : درآمد نهایی (درآمد فروش یک محصول اضافی)
market risk premium : صرف مخاطره بازار
materials issued in excess of requirements : مواد صادره زائد بر احتیاج
materials requirements planning (MRP) : برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز
mean-per-unit measurement : اندازه گیری (برآورد) میانگین هر واحد
measurement attributes : خاصه های اندازه گیری
measurement concept : مفهوم اندازه گیری
measurement date : تاریخ محاسبه
measurement in terms of money : اندازه گیری در قالب پول
measurement of revenue : اندازه گیری درآمد عملیاتی
measurement process : فرایند اندازه گیری
measurement, evaluation : سنجش یا اندازه گیری
method of measurement : روش اندازه گیری
monetary measurement convention : اصل محاسبه اقلام پولی
money measurement : واحد اندازه گیری بر حسب پول
money order, transfer (money),remittance : حواله پول / حواله وجه واگذاری
necessity, requirements : ضرورت، وجوب
net capital requirement : خالص سرمایه مورد نیاز
net premium, pure premium : حق بیمه خالص
offset requirement : شرط پایاپای (نیاز جبرانی)
old age retirement : بازنشستگی ناشی از پیری
option premium : قیمت برگ اختیار خرید (فروش) سهام
ordinary incremental budget : بودجه تفاضلی (فزاینده) عادی
outstanding premium : حق بیمه معوق
overtime premium hours : ساعات اضافه کاری جایزه دار
paid in capital from retirement of treasury stock : سرمایه پرداخت شده از ابطال سهام خزانه
partial productivity measurement : اندازه گیری بهره وری ناقص / نسبی
pension (fund- pool), retirement fund : صندوق بازنشستگی وزارت نفت
pension costs and retirement plans : هزینه های و طرح های بازنشستگی
period for remedying defects : مدت (دوره) رفع نقایص، مدت زمان اعتبار حق اقلامه دعوا، مدت زمان بین سفارش کالا و تحویل آن (به خریدار)
physical measurement allocation : تخصیص بر مبنای اندازه گیری فیزیکی
post-retirement benefits : منافع پس از بازنشستگی، مستمری بازنشستگی
precautionary requirement : ذخیره های احتیاطی
premature distribution : پرداخت قبل از موقع
premium : حق بیمه، پاداش
premium bond : اوراق قرضه با جایزه
premium loan : وام در مقابل جایزه (یا حق بیمه)
premium on capital stock : صرف سهام سرمایه
premium on debenture account : حساب صرف اوراق قرضه
premium on debentures : صرف اوراق قرضه
premium on ordinary shares, premium on common stock : صرف سهام عادی
premium on preferred shares : صرف سهام ممتاز
premium on redemption : صرف بازخرید
premium rate : نرخ صرف
premium statement : صورت اضافه ارزش سهام
premium stock : سهم جایزه دار
premium value : ارزش با صرف
premium value of bonds : ارزش اوراق قرضه با صرف
premium prize, reward, bonus : جایزه، انعام
productivity measurement : اندازه گیری / سنجش بهره وری
profile measurement : سنجش وضعیت موجود
procurement : تهیه، تدارک، فراهم کردن
procurement fraud : تقلب تدارکاتی
procurement lead time : مدت زمان تدارک (کالا)
state retirement pension : مستمری بازنشستگی دولتی
proprietary insurance, level premium insurance : بیمه با حق بیمه ثابت
provision for cash requirements : ذخیره احتیاجات نقدی
pure premium : حق بیمه خالص، صرف خالص
quantitative measurement : معیارهای کمی
quantity, measurement : مقدار، کمیت
rate of premium : نرخ حق بیمه، نرخ جایزه
reciprocal trade agrement, bilateral agreement : موافقت نامه تجاری دو جانبه
remainder : بقیه، مانده
remaining obligation : تعهد موجود
remaining service life : عمر مفید باقی مانده
remission, dispensation : بخشودگی، معافیت
remit : پرداختن، ارسال وجه، حواله پول
remittance : وجه واگذاری، حواله، تادیه، پرداخت
remittance bank : بانک ارسال کننده وجه
remitter : ارسال کننده وجه
remitting bank : بانک واگذارنده
remote event : رویداد بعید، رویدادی که در آینده در ممکن است رخ دهد
remote job entry : ثبت از راه دور
remote likely : احتمالاً بعید
removal of the site installation : برچیدن کارگاه
remove : برداشتن، بردن، برطرف کردن، زدودن
remuneration committee : کمیته تعیین کننده حقوق مدیران
remuneration of directors, directors′fee, manager′s remuneration : حق الزحمه مدیران
remuneration,salary, wage, pay : مزد
remunerative : متضمن پاداش (پاداش دار)
reporting requirements : الزامات گزارشگری
requirement : احتیاج، نیاز، تقاضا، التزام به شرط
reserve for retirement : ذخیره بازنشستگی
retirement : بازنشستگی، ابطال، از دور خارج کردن (یک قلم دارایی ثابت)
retirement age : سن بازنشستگی
retirement allowance, retiring pension,old age benefits : حقوق بازنشستگی، مستمری
retirement pay : حقوق بازنشستگی
return premium : حق بیمه برگشتی
risk measurement : اندازه گیری خطر
scale and unit of measurement : مقیاس و واحد اندازه گیری
scale of measurement : مقیاس سنجش
self-employment retirement plans : برنامه بازنشستگی خویش کارفرمایی
self-retirement saving : پس انداز بازنشستگی شخصی
sell at a premium : به صرف فروختن
share bonus, share premium : جایزه سهمی (سهم به جای سود سهام)
share premium account = paid-in surplus : حساب صرف سهام
shares issued at (a) premium : سهام منتشره به صرف
shift premium : پاداش نوبت کاری
single premium life insurance : بیمه عمر با پرداخت یک بار حق بیمه
social security premium : حق بیمه سازمان تامین اجتماعی
special premium : حق بیمه خاص
statutory requirement : الزام قانونی
statutory retirement pension : مستمری بازنشستگی قانونی
stock premium : صرف سهام
the activity approach to income measurement : رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود
unearned increment : سود بادآورده
virement = allocation : جابجایی ارقام بودجه ای در شرکت های دلتی از یک حساب به حساب دیگر
voluntary retirement : بازنشستگی اختیاری
procurement : تهیه و تدارک
procurement cycle : دوره تهیه و تدارک
work-measurement method : روش کار سنجی
yield premium : صرف بازده
risk premium : صرف ریسک
listing requirements : شرایط پذیرش
premium : صرف(سهام)
procurement cards : کارت های تدارکات
premature revenue recognition : شناسایی زود هنگام درآمد
remote : بعید
more than remote : بیشتر از بعید
measurement attributes : صفت های مورد اندازه گیری
entry requirements : الزامات ورودی
performance measurement : سنجش عملکرد
regulatory requirements : الزامات قانونی
requirements : الزامات
retirement : بازنشستگی
payroll disburements : پرداخت دستمزد
virement : تغییر تخصیص
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت