آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
سمینار آموزشی حسابداری واردات و نکات مالیاتی آن 90،000 تومان مخاطبان : مدیران ...
کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکته صوتی مالیاتی 49
نکته صوتی مالیاتی 50
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

ضوابط اجرایی ماده 90 قانون تامین اجتماعی(معاینات قبل از استخدام)

ضوابط اجرائی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی

در این مطلب از سایت کاناز اسپید بخشنامه شماره 1000/96/8039 مورخ 1396/07/26 درباره ضوابط معاینات قبل از استخدام به همراه متن اصلی بخشنامه قرارداده شده است.

 

اداره کل تأمین اجتماعی استان .............................

مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان .........................

باسلام

نظر به اهمیت انجام معاینات قبل از استخدام توسط کارفرمایان در جهت اطمینان از قابلیت و استعداد جسمانی متناسب باکارهای مرجوع و همین طور حفظ و صیانت از نیروی کار و پیشگیری از حوادث و تشدید بیماری ها و عوارض و به منظور فراهم نمودن بستر مناسب اجرای صحیح ضوابط مقرر در ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی و در راستای تعامل و همکاری با کارفرمایان در جهت رعایت حقوق قانونی آنان و بیمه شدگان توجه واحدهای اجرائی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید:

فصل اول: تعاریف و مواد قانون تأمین اجتماعی:

بند ۱ ماده ۲ ق.ت.ا: بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات ق.ت.ا بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را خواهد داشت.

بند ۴ ماده ۲ ق.ت.ا: کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

بند 7 ماده ۲ ق.ت.ا: بیماری وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار یا اینکه موجب هر دو درآن واحد می گردد.

بند ۸ ماده ۲ ق.ت.ا: حادثه اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد.

بند الف ماده ۴ ق.ت.ا: افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند (به غیراز مشمولین سایر نظام های حمایتی) مشمول ق.ت.ا می باشند.

ماده ۵۰ ق.ت.ا: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و ... می باشد همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد...

ماده ۹۰ ق.ت.ا: افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب باکارهای مرجوع را داشته باشند، بدین منظور کارفرمایان مکلف اند قبل از بکار گماردن آن ها ترتیب معاینه پزشکی آن ها را بدهند. درصورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آن ها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماری اش شدت یابد، این سازمان مقررات قانونی را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ ق.ت.ا، مطالبه و وصول خواهد نمود.

تعریف نام نویسی اولین بار: فرآیند ثبت اولیه اطلاعات هویتی و بیمه ای افرادی که در زمان نام نویسی به عنوان بیمه شده اصلی عضو سازمان تأمین اجتماعی نبوده و برای مرتبه اول شماره تأمین اجتماعی دریافت می نمایند.

فصل دوم: ضرورت انجام معاینات

با عنایت به اینکه هدف از معاینات مورداشاره، ارزیابی توانائی انجام کار مرجوعی افراد قبل از بکار گماری می باشد ضرورت دارد معاینات، قبل از به کارگیری و یا حداکثر ظرف یک سال اول اشتغال فرد در کارگاه تعیین تکلیف گردد. بدین منظور در موارد ذیل الزام و ضرورت اخذ نتیجه معاینات وجود دارد:

۱- کلیه بیمه شدگان اصلی که از تاریخ صدور این بخشنامه برای اولین بار نام نویسی شده و شماره تأمین اجتماعی SSN به آنان اختصاص داده می شود، دفترچه درمانی حداکثر بااعتبار یک ماهه صادر گردد تا نسبت به ارائه نتیجه معاینات اقدام نمایند. بدیهی است اعتبار مربوطه با نظر رئیس شعبه حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

تبصره: عدم انجام معاینات مانع از دریافت لیست حق بیمه نمی باشد.

۲- کلیه بیمه شدگان اصلی (صرف نظر از میزان سابقه پرداخت حق بیمه) که نسبت به تغییر شغل (در همان کارگاه و یا کارگاه دیگر) اقدام نموده و درخواست صدور یا تمدید دفترچه درمانی را دارند، مدت اعتبار دفترچه درمانی مشابه شرایط ذکرشده دربند ۱ خواهد بود.

تبصره: منظور از تغییر شغل، تغییر ماهیتی در نوع شغل می باشد (از یک حرفه به حرفه دیگر) به عنوان نمونه در مشاغلی چون: آهن بر (کد شغلی ۰۰۰۷۳) آهن ساز (کد شغلی ۰۰۰۷۴) آهن کار (کد شغلی ۰۰۰۷۵) آهن کش (کد شغلی ۰۰۰۷۶) و آهنگر (کد شغلی ۰۰۰۷۷)، تغییر شغلی برای بیمه شده متصور نمی باشد.

۳- در صورت عدم ارائه نتیجه معاینات در مهلت مقرر، مراتب کتباً به کارفرما طی فرم شماره ۷ ابلاغ و پس از تصویربرداری و ثبت در سیستم مربوطه طبق مقررات اعتبار دفاتر درمانی قابل تمدید می باشد.

۴- کلیه بیمه شدگان اصلی باسابقه اشتغال و بیمه پردازی کمتر از یک سال در آخرین کارگاه که جهت استفاده از تعهدات کوتاه مدت نظیر: غرامت دستمزد ایام بیماری (به غیراز مصادیق نکات راهبردی بخشنامه ۱۴ تلخیص شده امور فنی بیمه شدگان و حوادث) مقرری بیمه بیکاری، اروتز و پروتز، ایام بارداری، کمک ازدواج و معرفی به کمیسیون پزشکی مراجعه و مدارک ارائه می نمایند.

تبصره: انجام معاینات ماده ۹۰ ق.ت.ا و ارائه نتیجه معاینات بیمه شده ای که به واسطه بیماری در بیمارستان بستری باشد پس از ترخیص از بیمارستان بلامانع خواهد بود.

۵- هرچند که معاینات ماده ۹۰ ق.ت.ا باید قبل از استخدام و به کارگیری افراد انجام پذیرد لیکن پذیرش نتیجه معاینات آن دسته از مستخدمینی که کارفرمای آنان در اثناء یک سال اول اشتغال و بیمه پردازی مبادرت به معرفی آنان به مراکز معاین جهت انجام معاینات نموده اند نیز بلامانع خواهد بود.

۶- چنانچه معاینات قبل از استخدام در موعد مقرر (حداکثر ظرف یک سال اول اشتغال) توسط کارفرما انجام گردیده ولی تحویل شعبه نشده باشد پذیرش آن با کنترل رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.

۷- در صورت عدم تغییر شغل افراد به صرف جابجایی کارگاه و یا تغییر کارفرما، نیازی به اخذ نتیجه و یا تکرار معاینات پزشکی موضوع ماده ۹۰ ق.ت.ا از طرف شعب نمی باشد مگر آنکه بیش از یک سال قطع ارتباط بیمه ای داشته باشند. (صیادان، کارگران فصلی و ...)

۸- چنانچه معاینات بدو استخدام بیمه شده ای توسط کارفرما انجام و نتیجه آن تحویل شعبه گردیده باشد لیکن طبق لیست ارسالی کارفرما مشخص گردد که شغل بیمه شده تغییریافته است در صورت تائید مجدد نتیجه معاینات توسط مراکز مجاز، ضرورتی به تکرار آزمایشات مربوط به معاینات نمی باشد مشروط به اینکه از تاریخ انجام اولین معاینات بدو استخدام بیش از یک سال سپری نشده باشد.

۹- واحدهای درآمد حق بیمه شعبه در هنگام تشکیل پرونده مطالباتی فرم اطلاع رسانی (فرم شماره ۶ پیوست) را به رؤیت و مهر و امضاء کارفرما رسانده و در پرونده ضبط یا اسکن نماید.

۱۰- به منظور اطلاع رسانی مؤثر شرکت خدمات ماشینی تأمین مکلف است اصلاحات لازم را در پورتال سیستم های لیست و بازرسی الکترونیک، مبنی بر ارائه پیغام و اطلاعات لازم در اجرای ماده ۹۰ ق.ت.ا جهت اعلام به کارفرما به عمل آورد.

فصل سوم: نحوه اعمال مقررات در زمان ارائه تعهدات قانونی:

۱۱- چنانچه کارفرما معاینات بدو استخدام را در مورد بیمه شده انجام داده و توانائی انجام کار آن بدون هیچ گونه قید و شرطی تائید شده باشد، از حیث پیگیری ضوابط اجرائی ماده ۹۰ ق.ت.ا معاف می باشد.

۱۲- در مواردی که حسب ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان بیمه شده به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ ق.ت.ا معرفی و مشمول برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی، جزئی و یا غرامت نقص مقطوع عضو گردیده باشد و یا بازماندگان بیمه شده متوفی برای دریافت مستمری بازماندگان مراجعه نمایند چنانچه بیمه شده فاقد مستند معاینات اولیه پزشکی (موضوع ماده ۹۰ ق.ت.ا) در خصوص شغل ارجاعی باشد لازم است مراتب به مدیریت درمان ارسال گردد.

تبصره ۱: اظهارنظر مدیریت درمان در بررسی قصور یا عدم قصور کارفرما در انجام معاینات اولیه و تأثیر آن در وقوع حادثه و یا تشدید بیماری به سبب ارجاع کار نامناسب در بدو استخدام خواهد بود.

تبصره ۲: چنانچه حسب نظر مدیریت درمان، بیمه شده به طورکلی فاقد توانائی انجام کار در بدو استخدام تشخیص داده شود مراتب جهت اظهارنظر نهائی به مرجعی که متعاقباً اعلام خواهد گردید، ارجاع می گردد.

۱۳- واحد امور فنی مستمری های شعبه مکلف است پس از برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی و یا بازماندگان مراتب را طی فرم شماره 2 به واحد امور فنی بیمه شدگان (جهت ارسال به مدیریت درمان) اعلام نماید. بدیهی است در مورد ازکارافتادگی جزئی و نقص مقطوع عضو، استخراج مدارک از پرونده فنی توسط واحد امور فنی بیمه شدگان صورت خواهد پذیرفت. (در صورت عدم تصویربرداری)

۱۴- واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است مدارک پرونده های اعلامی از واحد مستمری (ازکارافتادگی کلی و بازماندگان) و موارد ازکارافتادگی جزئی و نقص مقطوع و موضوع مندرج دربند ۱۶ را پس از بررسی، انطباق و احراز مصادیق به جز مشمولین مقرر دربند ۱۸ طبق فرم شماره ۳ پیوست (با ارسال رونوشتی از نامه به واحد درآمد شعبه) به مدیریت درمان منعکس نماید.

۱۵- چنانچه اجرای ماده ۹۰ ق.ت.ا در خصوص بیمه شده در دست بررسی باشد تا حصول نتیجه نهائی، صدور هرگونه مفاصا حساب منوط به اخذ تعهد محضری از کارفرما می باشد.

۱۶- بیمه شده ای که باسابقه بیمه پردازی کمتر از یک سال در آخرین کارگاه مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردد، چنانچه با پیگیری های به عمل آمده در خصوص ضرورت ارائه نتیجه معاینات قبل از استخدام، مشخص شود که نتیجه معاینات وی ”عدم صلاحیت جهت اشتغال در حرفه مربوطه“ بوده و یا فاقد مستند معاینات اولیه پزشکی باشد (ماده ۹۰ ق.ت.ا) لازم است پس از برقراری مقرری، پرونده به مدیریت درمان ارسال تا در صورت قصور کارفرما، اقدامات آتی صورت پذیرد.

۱۷- مدیریت درمان موظف است پس از دریافت مدارک بیمه شده از واحدهای اجرائی با اخذ سایر مدارک پزشکی مراتب را از طریق کارشناسان ذی ربط بررسی و چنانچه به دلیل عدم تناسب شغلی فرد به طورکلی و یا عدم تناسب شغل ارجاعی با توانائی جسمی و روحی در بدو استخدام موجب تشدید بیماری، ازکارافتادگی یا فوت وی شده باشد مراتب را طی فرم شماره ۴ به واحد اجرائی اعلام نماید.

۱۸- در موارد ذیل نیازی به ارسال پرونده به مدیریت درمان نخواهد بود:

۱-۱۸- بیمه شده ای که به واسطه حادثه غیر ناشی از کار، ازکارافتاده کلی شده یا فوت نموده است.

2-18- بیمه شده ای که معاینات قبل از استخدام وی توسط کارفرمای مربوطه در آخرین شغل انجام گرفته و توانائی کلی انجام کار آن بدون هیچ گونه قید و شرطی تائید شده باشد.

3-18- با امعان نظر به بخشنامه شماره 51837/90/1000 مورخ 1390/11/18، بیمه شده ای که بعد از تاریخ 1390/11/18 معاینات قبل از استخدام خود را در مراکز مجاز مربوطه انجام داده و توانائی کلی انجام کار وی بدون هیچ گونه قید و شرطی تائید شده باشد.

4-18- پرونده بیمه شده موارد خاص بیمه ای ازکارافتاده کلی که فاقد معاینات بدو قرارداد بوده لیکن تاریخ تشدید یا ابتلا به بیماری منجر به ازکارافتادگی وی (تعیین شده در کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ ق.ت.ا) مربوط به مقطع زمانی اشتغال و ارتباط با کارفرمای قبلی نباشد.

5-18- پرونده بیمه شده ای که کارفرمای مربوطه در اجرای ماده ۶۶ ق.ت.ا در وقوع حادثه ناشی از کار به میزان صد در صد در مورد وی مقصر شناخته شده باشد.

6-18- پرونده مقرری بگیر بیمه بیکاری که تاریخ ابتلا یا تشدید بیماری تعیین شده منجر به ازکارافتادگی وی مربوط به مقطع زمانی ارتباط او با کارفرما نباشد.

7-18- پرونده بیمه شده ای که در رابطه با ماده ۹۳ ق.ت.ا (افزایش میزان درجه ازکارافتادگی جزئی) به کمیسیون معرفی می گردد. (در راستای حسن اجرای ماده ۵۶ قانون تأمین اجتماعی)

۸-۱۸- پرونده بیمه شده ای که در اثر عوامل و عوارض غیرقابل پیش بینی مانند انواع سکته های مغزی و قلبی و سرطان ها ازکارافتاده کلی و یا فوت شده و تاریخ مدارک و مستندات درمانی آن ناظر بر بعد از تاریخ اشتغال در کارگاه می باشد. به استثناء پرونده آن دسته از بیمه شدگانی که به علت بیماری فوت کرده و تمام یا بخشی از سوابق مؤثر در برقراری مستمری بازماندگان، پس از فوت در اجرای آراء مراجع قانونی ازجمله ماده ۱۴۸ قانون کار و یا دستور اداری شماره 539/5000 مورخ 21/06/88، ایجادشده باشد.

۱۹- چنانچه طبق نظر مدیریت درمان موضوع از مصادیق ماده ۹۰ ق.ت.ا تشخیص داده شود، واحد امور فنی بیمه شدگان و امور فنی مستمری های شعبه حسب مورد هزینه های مربوطه (غرامات، مستمری و ...) را طبق ضوابط مقرر تعیین و طی فرم شماره ۵ پیوست به واحد درآمد حق بیمه اعلام می نمایند.

۲۰- شعبه مکلف است بدهی را به صورت اخطاریه به کارفرما ابلاغ و طبق ماده ۵۰ ق.ت.ا و آئین نامه مربوطه مورد مطالبه و وصول قرار دهد.

۲۱- هزینه های آتی مرتبط با انجام تعهدات بلندمدت، در دوره های زمانی سه ماهه از سوی واحد امور فنی مستمری ها محاسبه و به واحد درآمد حق بیمه اعلام می گردد.

۲۲- به منظور مساعدت، کارفرما می تواند با ارائه تقاضا نسبت به پرداخت ۱۰ سال مستمری و سایر مزایای پرداختی به صورت یکجا بر اساس سال تقاضا، از این حیث بری الذمه گردد. تاریخ مبنای محاسبه، تاریخ ثبت درخواست کارفرما (با مهلت اعتبار یک ماهه جهت تعیین تکلیف بدهی) خواهد بود مگر آنکه خسارت با تأخیر به کارفرما ابلاغ شده باشد که در این صورت مبنای محاسبه از تاریخ وصول نظریه مدیریت درمان (ثبت در دبیرخانه شعبه) خواهد بود.

23- واحدهای اجرائی (درمانی و بیمه ای) مکلف اند ظرف یک ماه نسبت به ارسال و بررسی پرونده های مربوطه و اعلام بدهی به کارفرما اقدام نمایند در غیر این صورت علت عدم اقدام را می بایست به اداره کل استان مربوطه گزارش نمایند.

۲۴- کد حساب شماره 6318000000 تحت عنوان ”خسارت وصول شده در اجرای ماده ۹۰ ق.ت.ا“ به عنوان کد مالی مرتبط با ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، اعلام می گردد.

۲۵- پرونده بیمه شده ای که منجر به برقراری مستمری شده و مشمول اجرای ماده ۹۰ ق.ت.ا باشد می بایست قبلی از ارسال به شعبه محل سکونت، فرم شماره ۲ در پرونده مستمری ضبط و نگهداری (تصویربرداری) شود.

بدیهی است شعبه مقصد مجاز به پذیرش پرونده هایی خواهد بود که فرم مورداشاره در خصوص پیگیری مقررات ماده ۹۰ ق.ت.ا در آن ضبط شده باشد. (در صورت عدم تصویربرداری)

۲۶- اطلاعات ذیل در سایت رسمی سازمان پیش بینی شده لذا رئیس اداره / رئیس و کارشناسی ارشد امور فنی بیمه شدگان اداره کل استان مکلف است با هماهنگی مسئولین روابط عمومی و فرابری داده ها مراتب را به اطلاع کارفرمایان حوزه عمل برسانند:

 - لیست اطلاعات مراکز مجاز انجام معاینات و فرایند اجرائی آن

- فرم های معاینات (تصاویر پیوست) که قابلیت دسترسی و چاپ آن برای کارفرمایان فراهم باشد.

- تأکید بر انجام معاینات ادواری و نگهداری مستندات آن

- ضرورت انجام معاینات اولیه معلولین به منظور اطمینان از توانائی انجام کار آنان

- فرم اطلاع رسانی به کارفرما (فرم شماره ۶ پیوست).

۲۷- بیمه شده ای که فاقد شرایط قانونی لازم برای معرفی به کمیسیون پزشکی و یا برقراری مستمری ازکارافتادگی و یا بازماندگان بوده و از طریق ماده ۱۴۸ قانون کار اقدام به ادعای سابقه می نماید، مطالبه نتیجه معاینات از کارفرمای مربوطه و اطلاع رسانی به کارفرما در خصوص تبعات قانونی آن، قبل یا حین تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی (هیئت های تشخیص و حل اختلاف) توسط نماینده سازمان ضروری می باشد. بدین منظور نمایندگان موصوف موظف اند وضعیت این گروه از بیمه شدگان را قبل از بررسی در مراجع مذکور مشخص و اطلاعات لازم را به اعضاء هیئت های مذکور ارائه نمایند.

فصل چهارم: ضوابط و اقدامات مرتبط با مراکز انجام معاینات:

2۸- به منظور آگاهی کارفرمایان از اطلاعات مراکزی که معاینات ماده ۹۰ ق.ت.ا در آن انجام می پذیرد لازم است لیست مراکز انجام معاینات (ارسالی از مدیریت های درمان) در معرض دید کارفرمایان حوزه عمل شعب و کارگزاری ها قرار گیرد (نظارت مستمر بر این موضوع به عهده واحد امور فنی بیمه شدگان می باشد.)

تبصره: چنانچه در لیست ارسالی مدیریت درمان، شهرستانی فاقد پزشک مربوطه است، از خدمات مراکز و یا پزشکان نزدیک ترین شهرستان استفاده گردد.

۲۹- پذیرش نتیجه معایناتی که به تائید و مهر و امضاء کارفرما نرسیده باشد مجاز نیست.

۳۰- چنانچه شغل مندرج در فرم معاینات با کد شغل اعلام شده در لیست کارفرما انطباق نداشته باشد (تغییر ماهیت شغلی)، پذیرش آن مجاز نبوده و ضرورت اصلاح آن توسط کارفرما و مرکز معاینه وجود دارد.

۳۱- پس از کنترل نتیجه معاینات و ثبت آن در سیستم مربوطه و تصویربرداری و درج مهر (اسکن شد)، اصل نتیجه معاینات، تحویل کارفرما یا نماینده وی می گردد.

۳۲- مدیریت درمان مکلف است ضمن هماهنگی یا مراکز مجاز انجام معاینات، ترتیبی اتخاذ نماید تا چنانچه نتیجه معاینات ”عدم صلاحیت“ (عدم قابلیت و استعداد جسمانی) برای اشتغال در حرفه موردنظر باشد، مراتب به صورت اداری به شعبه ذی ربط منعکس گردیده و از اعلام نتیجه و تحویل آن به بیمه شده خودداری گردد. ضمناً واحد امور فنی بیمه شدگان شعبه مربوطه مکلف است نتیجه معاینات این قبیل از افراد را پس از تصویربرداری کتباً به کارفرمای مربوطه اعلام نماید.

۳۳- به منظور امکان بررسی و کنترل نحوه عملکرد مراکز انجام معاینات، واحد امور فنی بیمه شدگان شعبه موظف است در موارد ذیل که نتیجه معاینات ”بلامانع“ گزارش شده باشد، مدارک و مستندات مربوطه را به مدیریت درمان ارسال تا مطابق مفاد تفاهم نامه منعقده با مراکز مذکور اقدام نمایند:

۱-۳۳- چنانچه بیمه شده پس از مدت زمان کوتاهی از اشتغال و بیمه پردازی (کمتر از یک سالی) و در خصوص بیماری مزمن نسبت به ارائه استراحت پزشکی اقدام نماید. (انجام اقدامات قانونی حسب ضوابط بخشنامه شماره ۱۴ تلخیص شده امور فنی بیمه شدگان به قوت خود باقی است.)

2-۳۳- درصورتی که علت اخراج بیمه شده پس از مدت زمان کوتاه اشتغال در کارگاه (کمتر از یک سال) برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، در متن رأی هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدم توانائی انجام کار به واسطه بیماری درج شده باشد.

۳-۳۳- در مواردی که علت بروز حادثه ناشی از کار برای بیمه شده عدم توانائی انجام شغل مربوطه ذکر گردد. (بر اساس: گزارش حادثه، گزارش بررسی حادثه، نظریه بازرس کار، نظریه پزشک قانونی و ...)

۴-۳۳- چنانچه درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ ق.ت.ا پس از مدت زمان کوتاهی از اشتغال و بیمه پردازی (کمتر از یک سال) به واسطه بیماری مزمن و تاریخ مدارک درمانی نیز قبل از اشتغال فرد در آخرین کارگاه باشد.

۳۴- برای اجرای بهینه فرایند ضوابط اجرائی ماده ۹۰ ق.ت.ا فرم های شماره ۱ الی ۷ پیش بینی شده است که برحسب موضوع مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

۳۵- شرکت خدمات ماشینی تأمین مکلف است ضمن فراهم نمودن امکانات مربوط به اعلام سیستم غیرحضوری (اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک و یا ایمیل به کارفرمایان و پیمانکاران جهت انجام معاینات)، در اسرع وقت نسبت به ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل تأمین اجتماعی استان ها، مدیریت های درمان، معاونین بیمه ای ادارات کلی و رئیس و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمری ها، نام نویسی و حساب های انفرادی، درآمد حق بیمه و فرابری داده های ادارات کل، کارشناسان ارشد و متخصصی بهداشت حرفه ای مدیریت های درمان، رؤسا و معاونین شعب، مسئولین امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمری ها، نام نویسی و حساب های انفرادی و درآمد حق بیمه شعب، کارگزاری ها و سایر مسئولین و کارشناسان مرتبط بوده و این بخشنامه از تاریخ صدوره جایگزین کلیه ضوابط و بخشنامه های قبلی (به شرح پیوست) می باشد.

و من ا... التوفیق

دکتر سید تقی نوربخش

مدیرعامل

دانلود متن اصلی بخشنامه

زمان‌ارسال: 4 آذر 1396 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0
ارسال نظر

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت