نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام
آموزش حسابداری
کاناز اسپید
آموزش حسابداری
 
 
 
تماس با سید مصطفی هاشمی
 
فروشگاه محصولات آموزش حسابداری
 

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه فارسی به انگلیسی لغت: مالیات


نتایـــج جستجــــو:

 • سپر مالیاتی نامشروع، طفره رفتن از پرداخت مالیات : absive tax shelter
 • سپری برای فرار از مالیات : abusive tax shelter
 • مالیات بر اقلام اهدایی : accessions tax
 • مالیات بندی مضاعف ، اخذ مالیات مضاعف : double taxation
 • قرارداد مربوط به مالیات مضاعف : double taxation agreement
 • معافیت از مالیات مضاعف : double taxation relief
 • جبران مالیات مضاعف : double-taxation relief
 • تخصیص مالیات انباشته : accumulated tax allocation
 • مالیات بر مبنای ارزش اسمی (اموال،دارایی) : advalorem tax
 • پیش پرداخت مالیات شرکت : advance corporation tax (ACI)
 • بازده اسمی بعد از (کسر) مالیات : after-tax nominal return
 • ترخ بازده پس از مالیات : aftertax basis
 • روش حداقل مالیات : alternative minimum tax
 • مبلغ بدهی بابت مالیات : amount due to taxation
 • بقایای مالیات ، پرداخت های معوق مالیات ، بدهی های مالیات : arrears of taxes
 • مالیات (بستن، وصول کردن، وضع کردن) : assess tax, tax, levy
 • برگ تشخیص مالیات : tax assessment
 • ارزیابی (تشخیص) مالیات : assessment of tax
 • مالیات گذشته : back duty
 • مالیات عقب افتاده : back taxes
 • مالیات بر ارث : capital levy
 • مالیات نقل و انتقال سرمایه : capital transfer tax (CTl)
 • مالیات بازده سرمایه : capital yield tax
 • مالیات (یا عوارض) مورد مطالبه : chargeable duty
 • موسسه حسابداران خبره مالیاتی : chartered institute of taxation
 • مالیات سود بازرگانی : commercial benefit tax (CBT)
 • مالیات بر درآمد شرکت : company income tax
 • مالیات بر سود شرکت : company profit tax.
 • نرخ مالیاتی شرکت : company′s tax rate
 • مالیات جبرانی : compensatory tax
 • تخصیص مالیات به درآمدهای پایان دوره : comprehensive (income) tax allocation
 • اظهارنامه مالیاتی تلفیقی : consolidated tax return
 • مالیات بر مصرف، مالیات اموال داخلی : consumption tax, excise tax
 • مالیات بر درآمد موسسه (یا شرکت) : corporation income tax
 • مالیات بر شرکت : corporation tax (CT)
 • قانون مالیات شرکتها : corporation tax law
 • مالیات شرکت : corporations tax, company′s tax
 • مالیات بر ارث : death duty (estate duty)
 • مالیات بر ارث : death taxes
 • کسر در منبع (مالیات) : deduction at source
 • مالیات بر درآمد دوره آتی، انتقالی به دوره بعد : deferred income tax
 • اعتبار مالیاتی انتقالی (به دوره های بعد) : deferred tax credit
 • بدهی مالیاتی انتقالی (به دوره های بعد) : deferred tax debt
 • مالیات معوق، مالیات انتقالی به دوره های آتی : deferred tax, back duty
 • مالیات بندی معوق (مربوط به آینده) : deferred taxation
 • پایین آوردن نرخ (مالیات) : derate
 • مالیات مستقیم و غیرمستقیم : direct and indirect tax
 • مالیات مستقیم : direct tax.
 • نرخ مالیات مستقیم : direct tax. rate
 • قانون مالیات های مستقیم : direct taxation act, direct tax law(act)
 • درآمد پس از وضع مالیات و قبل از کسر بهره : earnings before interest and after tax(ABIAT)
 • سود قبل از بهره و مالیات به علاوه هزینه بهره : earnings before interest and tax(EBIT)
 • مالیات فوق العاده ، مالیات غیرمترقبه : extraordinary tax
 • مالیات تدریجی : gradual tax
 • نرخ مالیات تصاعدی : graduated rate structure
 • مالیات بر نقل و انتقال بلاعوض : gratuitous transfer tax
 • مالیات بردرآمد کارمند : employee′s income tax
 • مالیات حقوق : employment taxes
 • معادل نرخ بازده مشمول مالیات : equivalent taxable yield
 • مالیات بر ارث : estate duty
 • مالیات بر املاک، مالیات بر دارایی : estate tax
 • مالیات بر سود اضافی : excess profits tax
 • مالیات اضافه پرداختنی : excess tax payable
 • مالیات اضافی : excess tax, surtax
 • قابل مالیات گیری : excisable
 • مالیات بر مصرف کالای داخلی : excise duties, excise tax
 • نوعی مالیات غیر مستقیم : excise duty
 • مالیات اموال داخلی، مالیات بر مصرف : excise tax
 • مامور مالیاتی : exciseman
 • درامد معاف از مالیات : excluded income (tax), tax free income
 • بدون مالیات بر ارزش افزده : excludeing value added VAT, excluding vat
 • معاف از مالیات : exempt income
 • سازمان معاف از مالیات : exempt organization
 • کالای معاف از مالیات : exempt supply
 • معاف از مالیات انتقال سرمایه : exempt transfer
 • بخشودگی مالیاتی، معافیت : exemption
 • معافیت از مالیات : exemption for tax
 • سپر مالیاتی غیر عادی : exotic shelter
 • مالیات بر صادرات : export tax
 • جریمه، جریمه مالیاتی : fine, penalty
 • مالیات بر حق فرانشیز (اسم تجاری) : franchise tax
 • معاف از مالیات بردرآمد : free of income tax
 • بدون مالیات، معاف از مالیات : free of tax
 • مالیات کرایه حمل : freight tax
 • مالیات بر دارایی، مالیات بر اموال : general property tax
 • مالیات عمومی بر فروش کالا : general sales tax
 • مالیات سنگین : heavy tax
 • مالیات پنهان، مالیات غیر مستقیم : hidden tax
 • شورای عالی مالیاتی : high council of tax
 • نرخ بالاتر مالیات بردرآمد : higher-rate tax
 • قانون مالیات بر درآمد ایران : Iranian income tax law
 • معافیت مالیاتی گروه : group relief
 • ممیز مالیاتی : inspector of taxes
 • برآورد مالیات، وضع مالیات : levy
 • عوارض دولتی (شهرداری)، عوارضف ارزیابی مالیات : levy assessment
 • مشمول مالیات : liable to tax, taxable, retable
 • مالیات بندی سبک ، اخذ مالیات کم : light taxation
 • مالیات گمرکی : import customs′ duty
 • مالیات (عوارض و حقوق) بر واردات : import duty
 • مالیات مربوط به «آحاد فیزیکی کالا» : in rem
 • مالیات معوض : in-lieu tax
 • مالیات بندی انگیزشی : incentive taxation
 • تعلق (تحمل) واقعی مالیات : incidence of tax
 • درامد قبل از کسر مالیات : income before deduction of tax
 • نسبت سود قبل از بهره مالیات به ناخالص بهره : income gearing
 • سود مشمول مالیات : income subject to tax, taxable income
 • مالیات مستقیم بردرآمد : income tax
 • قوانین مالیات بردرآمد : income tax acts
 • تخصیص مالیات بردرآمد : income tax allocation
 • بخشودگی مالیات بر درآمد : income tax allowance
 • ارزیابی مالیات بر درآمد : income tax assessment
 • وصول مالیات بر درآمد : income tax collection
 • دعاوی مالیات بر درآمد : income tax disputes
 • ذخیره برابری مالیات بر درآمد : income tax equalization provision
 • قانون مالیات بر درآمد ایران : income tax law
 • بدهی مالیات بر درآمد : income tax liability
 • ماه مالیات بر درآمد : income tax month
 • مالیات بر درآمد پراختی ، مالیات بر درآمد پرداخت شده : income tax paid
 • مالیات بر درآمد پراختنی : income tax payable
 • ذخیره مالیات بر درآمد پرداختنی : income tax payable provision
 • نرخ مالیات بر درآمد : income tax rate
 • جدول نرخ مالیات بر درآمد : income tax rate schedule
 • مقررات مالیات بر درآمد : income tax regulations
 • اظهارنامه مالیاتی : income tax return
 • جدول مالیات بر درآمد : income tax schedules
 • تخصیص مالیات بر درآمد : income-tax allocation
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد : incometax declaration (statement)
 • پیونددهی، شاخص بندی، رعایت سطح عمومی قیمت در مورد متغیرهایی مانند مالیات، حق بیمه و مستمری : indexation
 • مالیات غیر مستقیم : indirect tax, excise tax
 • مالیات غیر مستقیم : indirect taxation
 • مالیات های غیر مستقیم : indirect taxes
 • مالیات بر درآمد فردی : individual income tax
 • مالیات بر ارث : inherent tax
 • مالیات بر ارث متوفی : inheritance tax return
 • مفاصا حساب مالیات بر ارث : inheritance tax waiver
 • مالیات بر ارث متوفی : inheritance tax, succession tax, death duty, estate duty
 • تخیص بین دوره ای مالیات : inter period allocation of tax
 • تخصیص مالیاتی بین دوره ها : inter period tax allocation
 • اداره مالیات های داخلی (در آمریکا) : internal revenue service (IRS)
 • تخصیص مالیات میان دوره : inter-period tax allocation
 • تخصیص مالیات بین اقلام صورت های مالی : intraperiod tax allocation
 • معافیت مالیاتی، اعتبار سرمایه گذاری، تخفیف سرمایه گذاری : investment credit
 • تخفیف / مزایای مالیاتی سرمایه گذاری خاص، تشویق مالیاتی : investment tax credit (LTC)
 • تخصیص مالیات در دوره : iteraperiod tax allocation
 • مالیات مشترک، مستاجر مشترک : joint tenant
 • مالیات بر اراضی : land tax
 • هزینه مشروع (مجاز) برای مالیات : legitimate expense for tax
 • معافیت مالیاتی به دلیل زیان شرکت : loss relief
 • نرخ نهایی مالیات : marginal rate of tax
 • مهلت قانونی پرداخت مالیات : moratorium to pay tax
 • مالیات بندی ترکیبی : multiple taxation
 • غیر مشمول مالیات : non-taxable
 • مالیات پیشه وران و اصناف : occupational tax
 • مالیات بر درآمدهای خارج از کشور : overseas-income taxation
 • مالیات حقوق و دستمزد : payroll tax
 • نرخ مالیات حقوق و دستمزد : payroll tax rate
 • مالیات سرانه : per capital tax, capitation tax
 • درصد تغییر در ود قبل از کسر بهره و مالیات : percentage change in EBIT
 • مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی : personal income tax
 • مالیات بر اموال شخصی : personal property tax
 • معافیت مالیاتی شخصی : personal relief
 • بخشودگی مالیاتی اشخاص حقیقی : personal tax exemption
 • مالیات بر سود حاصل از استخراج نفت : petroleum revenue tax (PR T)
 • مالیات سرانه، مالیات سرشماری : poll tax, head tax
 • سودد قبل از کسر مالیات : pre-tax income
 • مالیات پیش پرداخت شده : prepaid tax
 • پیش پرداخت مالیات بر درآمد : prepayment of income tax
 • پیش پرداخت مالیات : prepayment of tax, prepaid taxes,taxes paid in advances
 • مالیات بر درآمد از روی قرائن : presumption income tax
 • سود حسابداری قبل از کسر مالیات : pretax accounting income
 • جریان ورود پول از قبل از مالیات : pretax cash inflow
 • نرخ بازده پیش از کسر مالیات : pretax rate of return
 • بازده قبل از کسر مالیات : pretax yield
 • سود پس از مالیات و بهره : profit (earning) after interest and tax(EAIT)
 • سود قبل از مالیات و بهره : profit (earning) before interest and tax(EBIT)
 • سود قبل از مالیات : profit before tax
 • سود قبل از کسر (مالیات) : profit before tax deduction
 • مالیات بر سود : profit tax
 • مالیات تصاعدی : progressive tax, gradual tax
 • مالیات بندی تصاعدی : progressive taxation
 • مالیات گزافی که صدور یا ورود کالا را غیر ممکن می سازد ، مالیات بازدارنده : prohibitive tax
 • هزینه تمبرف عوارض (مالیات) تمبر : stamp duty, stamp tax
 • مالیات بر دارایی، مالیات بر املاک و مستغلات : property tax, estate tax
 • مالیات متناسب (که به سطوح درآمدی تعلق می گیرد) : proportional tax
 • (نقش) تمبر اسناد بابت مالیات نقش حفاظتی : protective role
 • ذخیره مالیات سال جاری : provision for current year tax
 • ذخیره مالیات : provision for tax, tax provision
 • مالیات خرید : purchase tax
 • زیان قابل قبول (از نظر مالیاتی) : qualifying loss
 • مالیات (عوارض) اسکله : quay duty
 • بازیافت مالیات پیش پرداخت شده : recoverable advance corporation tax
 • ثبت مالیات بر ارزش افزوده : registration for value added tax
 • درخواس استرداد مالیات : repayment claim
 • مالیات حقوق : salary tax
 • مالیات تامین اجتماعی : social-security tax
 • مالیات : tax
 • جداول مالیاتی : tax (taxation) schedules, schedules of tax
 • حسابدار مالیاتی : tax accounting
 • قانون مالیات : tax act
 • مزیت مالیاتی : tax advantage
 • تخصیص مالیات، امتیاز مالیاتی : tax allocation
 • بخشودگی مالیاتی، امتیاز مالیاتی : tax allowance, tax exemption
 • تاییدیه پیش پرداخت مالیات : tax anticipation certificate
 • ارزیاب مالیاتی، ممیز مالیاتی : tax assessor
 • حسابرسی مالیاتی : tax audit
 • حسابرس مالیاتی : tax auditor
 • مقامات مالیاتی : tax authorities
 • ترفند مالیاتی برای به حداقل رساندنن مالیات با استفاده از فنون و روش های محاسباتی : tax avoidance
 • پایه (مبنای) مالیات : tax base (basis)
 • درآمدهای مشمول مالیات : tax bracket
 • فشار (بار) مالیات : tax burden, tax pressure
 • کد مالیاتی : tax code
 • پیش دریافت مالیات : tax collected in advance
 • مامور وصول مالیات، تحصیلدار مالیاتی : tax collector
 • دادگاه رسیدگی به شکایت های مربوط به مالیات ، دادگاه مالیاتی : tax court
 • اعتبار مالیاتی : tax credit
 • اطلاعات مالیاتی ، داده های مالیاتی : tax data
 • روز مالیات : tax day
 • مالیات مسکوره در منبع ، مالیات تکلیفی : tax deducted at source
 • کسور مالیاتی : tax deductions
 • مالیات پرداختنی، مالیات انتقالی : tax deferred
 • گواهی سپرده مالیاتی، گواهی پیش پرداخت مالیات، : tax deposit certificate
 • اثر مالیاتی : tax effect
 • حسابداری آثا مالیاتی : tax effect accounting
 • فرار از پرداخت مالیات به صورت قانونی : tax evasion
 • معافیت مالیاتی، بخشودگی مالیاتی : tax exclusion = tax exemption
 • معاف از مالیات : tax exempt, free of tax
 • فرم اظهارنامه مالیاتی : tax form
 • معاف از مالیات : tax free(tax-free)
 • همگون کردن سیستم های مالیات بندی : tax harmonization
 • (بهشت) پناهگاه مالیاتی : tax haven
 • مالیات کالایی : tax in kind
 • قانون مالیات : tax law
 • تعهد مالیاتی : tax liability
 • راه فرار مالیاتی : tax loophole
 • زیان قابل قبل مالیاتی : tax loss
 • تخفیف مالیات زیان سال های قبل : tax loss carry back
 • مامور مالیاتی : tax official, excise man
 • مالیات بر درآمد : tax on income
 • پیش پرداخت مالیات : tax paid in advance
 • مودی مالیاتی، مالیات دهنده : tax payer, rate payer
 • دوره مالیاتی : tax period
 • سیاست مالیاتی : tax policy
 • ذخیره مالیاتی : tax provision, taxation provision
 • نرخ مالیات : tax rate
 • تغییرات نرخ مالیات : tax rate changes
 • نسبت مالیات بر درآمد : tax ratio
 • استرداد مالیات : tax rebate
 • اظهارنامه مالیاتی : tax return = tax declaration
 • راهنمای تنظیم فرم اظهارنامه مالیاتی : tax return guide
 • صرفه جویی مالیاتی : tax saving
 • استفاده تقلبانه برای معافیت مالیاتی : tax shelter scam
 • سپر مالیاتی : tax shield
 • مکمل مالیات : tax supplement
 • مازاد مالیاتی : tax surplus
 • سیستم مالیاتی : tax system
 • جدول مالیاتی : tax tables
 • روش مالیاتی : tax treatment
 • ثبت مالیات : tax treaty
 • سال مالیاتی : tax year
 • مالیات : tax, taxation
 • مبلغی که می تواند از درآمد مشمول مالیات کم کرد : tax-deductible
 • سود (درآمد) مشمول مالیات انتقالی به دره های آتی : tax-deferred income
 • طبق مالیات : tax-effective
 • معافیت مالیاتی : tax-exempt
 • اوراق قرضه معاف از مالیات : tax - exempt bond
 • سود معاف از مالیات : tax-exempt income
 • مشمول مالیات : taxable
 • پایه مالیات، ماخذ مالیات : taxable base
 • ظرفیت مالیاتی : taxable capacity
 • عواید مشمول مالیات : taxable earning;
 • رویداد مالیاتی : taxable event
 • درآمد مشمول مالیات : taxable income
 • سود مشمول مالیات : taxable profit
 • کالا و خدمات مشمول مالیات : taxable supply
 • مالیات بندی : taxation
 • طبقات مالیاتی : taxation brackets
 • بدهی مالیاتی : taxation liability, tax liability
 • نام غیر رسمی برای «ممیز مالیاتی» : taxman
 • مالیات مشترک : tenant in coIiunon
 • مالیات کارآموزی : training levy
 • مالیات انتقالی : transfer tax
 • مالیات سودهای تقسیم نشده : undivided share in property
 • نرخ مالیات یکسان بازرگانی : uniform business rate (UBR)
 • مالیات بر واحد کالا : unit tax
 • مالیات بر ارزش افزوده : value added tax (VAT)
 • انتقال ارزش مال بدون مالیات، انتقال بدون افزایش مالیات : value shifting
 • مالیات بر ثروت : wealth tax
 • مالیات تکلیفی : withholding tax
 • کسورات تکلیفی - مالیات تکلیفی -(بورس) امتناع پذیره نویس از انتشار و عرضه سهام جدید منتشر شده به عموم) : withholding
 • سال مالیاتی : year of assessment
 • مالیات بر بازده : yield tax
 • درآمد معاف از مالیات : zero tax bracket
 • مالیات : taxation
 • مالیات کاهشی(نوعی مالیات که با افزایش درآمد نرخ آن کاهش می یابد) : regressive tax
 • مالیات افزایشی(نوعی مالیات که با کاهش درآمد نرخ آن افزایش می یابد) : progressive tax
 • تخصیص مالیات میان دوره ، تخصیص مالیات بر درآمد جامع : comprehensive income-tax allocation
 • سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک : Earnings before interest, taxes, and depreciation (EBITD)
 • سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک : Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA)
 • سود قبل از مالیات : Earnings before taxes (EBT)
 • نرخ مالیات : tax rate
 • مودی مالیاتی، پرداخت کننده مالیات : taxpayer
 • انواع مالیات : kinds of taxes
 • مالیات پیش پرداخت شرکت : a.c.t
 • مالیات مضاعف- مالیات آبشاری : cascading tax
 • مالیات پذیری : taxability
 • واحد(اداره) مودیان بزرگ مالیاتی : large taxpayer unit(LTU)
 • مالیات بر مصرف پرداخت شده(قابل بازیافت) : GST recoverable
 • دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز